مرکز خرید 3 بعدی - B1 -مجموعه تجاری اداری تفریحی و برج 2:21