نمایش دیدنی دکتر و مریض اجرای بچه های دیده بان قسمت دوم 7:36