بخش هایی از فیلم اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند ساخته نرگس آبیار 3:32