آموزش روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طرح باکس بنکن (BBD) به صورت پروژه محور 5:44