پیام پروفسور هوشیار نوشین- برنده جایزه آرک مگردیچیان 1:27