استاد رائفی پور - « اینا علم الهدی هایی بودن زمانی که علم الهدیی مد نبود 1:07