باز کردن یک زخم کهنه؛ کشف سند مهمی ازبردگی جنسی در کره 3:02