کیتارو؛ اجرای زنده قطعه خاطره انگیز «جاده ابریشم» 7:49