ویدئویی از نمایش «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟» 0:48