پنجمین مسابقه ی تریکینگ کشوری ۲۲ بهمن ۹۴ تهران قسمت 3 6:44