آنونس انیمیشن ماشین ها 3 - گوینده آنونس: بیژن باقری 0:21