الو دکتر-توضیحاتی در مورد ایمپلنت، درد ایمپلنت و طول عمر ایمپلنت 3:39