شبکه ورزش - برنامه اکسیژن - جام جهانی یازهای رایانه ای 13:24