انتقادهای تند لوریس چکناواریان از وضعیت ارکستر در ایران

7:43