مدح زیبای صابر خراسانی در دیدار مداحان با رهبری 7:21