آینده شغلی رشته کامپیوتر وIT، نحوه اپلای و معرفی فیلدها 1:56:50