اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 1:39