طراحی پروژه زاها حدید - حیدر علی اف با تری دی مکس 17 50:41