راه آهن به عنوان نماد پیشرفت و اقتدار کشور است 11:16