خواندن سبک زیبای "محمدعلیزاده" توسط مداح عزیز بنی فاطمه 2:56