ملاقاتی با مهندس تیموری مدیر پروژه شرکت مهندسی کوثر 3:31