اول رکورد مسابقات جهانی لیوان چینی و هنرنمایی بچه های ایران 1:31