گزارش تصویری بخشی از پرواز ۱۴۰ جنگنده ایرانی(کمان99)

11:55