اهنگ بستکی سه پا با ساز Solo Pa50 با ارگ 2015 7:42