وزیری که وسط دوره بیاد مانند مشتری آخر شب می ماند 3:39