مستند طرح به کارگیری فناوری نانو در نیروگاه طرشت 5:06