زمینه برای رحمت و رزق و روزی دنیوی معنوی خدا وبحث شیطان 6:00