هواداران خبرنگار صدا و سیما را از گزارشش انداختند 1:06