تنبیه دانش آموز 14 ساله با کمربند مدیر ROOJAN.IR 0:49