شایعه-خواننده سرود آمریکا آمریکا، اکنون ساکن آمریکاست 0:22