امام خامنه ای:بزرگ ترین وظیفه منتظران...- ترجمه انگلیسی 3:45