فیلم معرفی و منتخب سمینار های مهندس بهروز افشار 11:15