نکات مهم ادبیات فارسی کنکور سراسری، شناخت افعال تقابلی 7:42