#جاهلیت_مدرن_ عاقبت سلفی گرفتن در ارتفاع چندهزار متری! 0:26