آیا شیوع اپیدمی «وبا» در بین زلزله زده ها صحت دارد؟ 1:04