مصاحبه پخش شده در مراسم رونمایی آلبوم و کتاب جزیره 9:44