گزارش برنامه درشهر از رونمایی اسلحه ذوالفقار

7:20