نرم افزار حضور و غیاب دانش آموزان (اتوماتیک و هوشمند) 1:07