بیوگرافی دکتر رسول فراست کیش در گفتگو با دکتر نیک پژوه 1:18:53