مراسم تقدیر از خبرنگاران ، برنامه ورزش و مردم 3:02