تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 175 0:20