سخنرانی رضا غیابی با عنوان بازی در صبح خلاق تهران

9:16