162 - قصه گویی شاهنامه - کشتی گرفتن شبان و رستم 7:49