برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / بیستم شهریور 93 29:49