تصاویری از چپ شدن یک تریلی و نجات موتور سوار از مرگ 0:45