بازسازی ساختمان دیباجی(مجتمع کامرانیه)-قبل بازسازی 2:14