مهندس بدلی (مدیریت محترم عامل شرکت سپهرالکتریک) 3:36