زیروبم 241 - جواد یحیوی: زبان رضا رشیدپور را بلد نیستم! 15:41