نوشیدن جام زهر در مقابل آمریکا، جان ایران را می گیرد

2:07