مصاحبه با مهندس لقمانی راجع به شیوه نوین آموزش ابزار دقیق 1:19